Vedtekter for TDM Skogkanten Naturbarnehage

1. Navn og eier

Barnehagens navn er Skogkanten Naturbarnehage. Driver av barnehagen er TDM Barnehager. Kontoradresse: Peder Ankersgate 18,1771 Halden Besøksadresse barnehagen: Lerdalsveien 16/19, 1781 Halden Tlf: 69 18 20 70.

2. Formål

Barnehagen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal  møte  barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 3. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte, ansatte og eier i barnehagen. Det skal bestå av 2 personer fra hver gruppe, slik at hver gruppe er likt representert. Møter eier med 1 representant har eier 2 stemmer. I mindre barnehager kan antall i hver gruppe reduseres til 1. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv ved å velge en leder. Styrer kan være eiers representant i samarbeidsutvalget med samme rettigheter som valgte medlemmer. Hvis ikke styrer deltar som eiers representant har styrer møte, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for åfremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemming i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, kommunale vedtak og barnehagens vedtekter.

Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan.

4. Foreldrerådet

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og  bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det skal velges 2 representanter  og 2 vara blandt foreldrene, primært fra ulike avdelinger i barnehagen, til foreldrerådets arbeidsutvalg.  Representantene skal velges for minst ett år av gangen. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Foreldrerådet velger 2 representanter og 2 vararepresentanter til samarbeidsutvalget.

5. Styrer av barnehagen/personalet

Barnehagens styrer er den øverste administrative og pedagogiske leder. Styrer er daglig leder og ansvarlig for den daglige driften    av barnehagen. Styrer skal som minimum ha utdannelse som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning  som  gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Hver  avdeling  skal  i tillegg ha en ansvarlig pedagogisk leder, som er direkte underlagt styrer. Pedagogiske ledere må være utdannet barnehagelærer  eller tilsvarende jfr. Barnehageloven §18. Pedagogtettheten skal være i samsvar med Barnehagelovens norm til pedagogisk bemanning. TDM Barnehagers intensjon er å ligge høyere enn lovens krav, dvs. ha 50% pedagogtetthet  av  den  totale bemanning. Samtlige ansatte i barnehagen skal før tiltredelse fremlegge tilfredsstillende politiattest. Personalet i barnehagen  har ansvaret for barna den tiden de er i barnehagen. Leverings- og henteloggen på datasystemet Kidplan viser de formelle overtakelsene. Levering og henting av barna  er  foreldrenes ansvar, og den som følger/henter barnet til/fra barnehagen må ikke forlate/hente barnet før det har vært i kontakt med personalet og ført dette inn i/ut på Kidplan.

6. Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 – 16.30 mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes av foreldrene, eller den de måtte gi skriftlig fullmakt til, innenfor den fastsatte åpningstid.

Barnehagen er stengt på lørdag- og søndager, bevegelige helligdager, tre uker i juli, lillejulaften, julaften, romjulen og nyttårsaften, og i påsken: mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen holder stengt ved gjennomføring av inntil 5 planleggingsdager perbarnehageår.

7. Lokaler

Barnehagen skal ha lokaler og uteområder som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

8. Arealfastsetting

Arealnorm pr. barn er: Heldagstilbud for barn over 3 år: 4,0 m2 Heldagstilbud for barn under 3 år: 5,3 m2

9. Opptak av barn

Barnehagen tilbyr plasser til barn i Halden Kommune og nærliggende kommuner. Vi tilbyrogså plasser til barn med annen bosetningskommune enn ovenfor der planen er å flytte tilHalden inneværende barnehageår. Hovedopptaket er samordnet med kommunen. Løpende opptak ordnes lokalt av barnehagen. Alle søknader, svar og plasseringer skjer via eget opptakssystem – Visma. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritering;

a)

Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13) og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (jfr. Lov om barnehager§13).

b)

Barn av ansatte i barnehagen og andre TDM barnehager

c)

Søsken av barn med plass i barnehagen og andre TDM barnehager

d)

Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad ved hovedopptak rett til å få plass i barnehage fra august. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt (Jfr. Lov om barnehager § 12a).

10. Plasstilbud

Barnehageplassen kan benyttes ut barnehageåret de året barnet begynner på skolen. Barnehageåret går fra 1.august til 30.juli. Barnehagen tilbyr kun 100% plasser.

11. Barns fravær/sykdom

Alt fravær skal meldes til barnehagen, fortrinnsvis innen kl. 09.00 samme dag. Ved fravær som ikke skyldes sykdom skal foreldre/foresatt gi beskjed så tidlig som mulig, slik at   barnehagen kan tilrettelegge tilbudet best mulig for de øvrig

12. Foreldrebetaling

Betaling for opphold i barnehagen er inndelt i 11 månedlige terminer med forfallsdato den 10. i hver måned. Juli er betalingsfri måned. Satsene fastsettes i henhold til sentrale føringer for makspris. For sen betaling utover 2 måneders utestående betaling er å ansesom brudd på avtalen og kan føre til umiddelbar oppsigelse av plass. Det gis søskenmoderasjon. Det tilbys også mulighet for inntektsgradert betaling ifølge nasjonaleretningslinjer. Dette innvilges etter søknad av Halden kommune. Betaling skjer ved bruk av mottatt faktura på mail/Efaktura. KID skal benyttes.

13. Innkjøp av utstyr til barn

Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr som barnet trenger i løpet av oppholdet i barnehagen, for eksempel riktige klær, bleier, salver, vogner og utstyr som barnet skal sove i m.m.

14. Måltidene

TDM Barnehager fastsetter sats for kostpenger i barnehagen og foreldrene betaler for dette. Det serveres frokost, varm eller kald lunsj, frukt og drikke. Ved særskilte krav til kosthold utover barnehagens standardtilbud kan det kreves tilleggsbetaling for merkostnad.

15. Forsikring

Barna er forsikret kollektivt via PBL-forsikring i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter. Barnehagen vil føre en logg over når barnet ankommer, og når barnet blir hentet, i datasystemet Kidplan. Barnehagen er ikke pliktig til å erstatte foreldres eller barnas eiendeler dersom disse blir ødelagt i eller rundt barnehagen. Dette gjelder også parkerte biler.

16. Internkontroll

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og produktkontrolloven. Loggen som er nevnt i pkt.15 vil benyttes i HMS arbeidet, bla til kontrolltellinger ved brannøvelser eller andre nødsituasjoner.

Styrer i barnehagen plikter å utarbeide sjekklister og egne rutiner for oppfølging av bestemmelsen. Barnehagen benytter det digitale internkontrollsystemet PBL Mentor i dette arbeidet.

17. Oppsigelse av plass i barnehagen

Plass i barnehagen skal sies opp med 2 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsen regnes fra førstedag i etterfølgende måned. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden uavhengig av hvorvidt barnet benytter plassen eller ikke. Det er ikke mulig å si opp barnehageplassen slik at dette medfører at barnet slutter i perioden 01.mai – t.o.m 01.august.

18. Taushetsplikt, dokumentasjon og innsyn

Det følger av Barnehageloven § 20 at barnehagen skal ivareta forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, jfr. fvl. §§ 13 til 13 F. Dette skal ikke være til hinder for partsinnsyn i henhold til Forvaltningsloven. Barnehagen følger personopplysningslovens krav til personopplysninger.

19. Aksept av vedtektene

Alle vilkår i disse vedtektene betraktes som juridisk bindende, akseptert og forstått når man takker ja til tilbud om barnehageplass.

20.Vedtektsendringer/revisjon av vedtektene

Vedtektsendringer/revisjon av vedtektene foretas av eier årlig med virkning pr 15.12.

 

Sist revidert: 2.11.2022